Selige
Verein

Verein

Über den Verein

(Am Ende Text auf Polnisch:)

In der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte fanden Männer Gottes Kraft im Glauben und waren dadurch bereit zu Liebe und Vergebung. Um sie dem Vergessen zu entreißen wurde dieses Projekt, Freundeskreis Selige aus dem KZ Dachau, gegründet.

Uns ist es ein Anlie­gen, die­sen Aspekt der Geschichte Dach­aus bekannt zu machen. Es ist die Geschichte des Wir­kens und der Gegen­wart Got­tes in der Hölle des KZ Dachau.

Diese Männer sind Mär­ty­rer und ver­die­nen unsere Achtung. Ihr Leiden und Lebensopfer, aber auch ihre tiefen Glaubenserfahrungen dürfen nicht vergessen werden. Unsere Internetseite soll ein ehrendes Denkmal für sie sein, zur Ehre und zum Lob Got­tes. An seine Gegenwart und väterliche Sorge glaubten sie und sein Wirken bezeugten sie im KZ Dachau. Ihre Liebe zu Gott befähigte sie für ihn und mit ihm am erlösenden Kreuzweg Christi teilzuhaben.

Wir wol­len die­sen Teil der Kir­chen­ge­schichte nicht in Ver­ges­sen­heit gera­ten las­sen, son­dern von den Seligen und den anderen Geistlichen spre­chen, damit im Leben vie­ler Men­schen der spi­ri­tu­elle Schatz die­ser Mär­ty­rer Frucht brin­gen kann, zur Ehre Got­tes. Sie sind Zeu­gen, denen als Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus Ach­tung in unse­rer Gesell­schaft ent­ge­gen gebracht wird. Auch heute wol­len sie von Gott ver­kün­den und Mit­hel­fen bei der Neuevan­ge­li­sie­rung Euro­pas durch ihr Bei­spiel, ihre Spi­ri­tua­li­tät und ihre Für­spra­che.

Wir sammeln Zeugnisse über Gebetserhörungen auf die Fürsprache der Seligen aus dem KZ Dachau.

Sollten Sie Hilfe erfahren haben durch die Fürsprache eines oder aller Seligen bitten wir uns zu informieren, per Mail oder an die unten angegebene Adresse. Es erfolgt keine Veröffentlichung ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung.

Um unsere Arbeit weiter führen zu können, sind wir auf Spenden angewiesen. Eine Spendenquittung fürs Finanzamt kann ausgestellt werden, da der Verein als gemeinnützig anerkannt ist.

Für weitere Informationen und bei Interesse an einer Mitgliedschaft  im Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. bitten wir die Beitrittserklärung auszufüllen und uns zu übersenden.

Weiterhin besteht der unverbindlichere Freundeskreis Selige aus dem KZ Dachau. Gerne können Sie Mitglied werden, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Siehe auch die Postanschrift am Ende der Seite. Als Mitglieder sind alle an unserer Arbeit Interessierten herzlich willkommen.

Für jede Unter­stüt­zung:

  • Gebet

  • Infor­ma­tio­nen

  • Ide­elle, finan­zi­elle und kon­krete Unter­stüt­zung

sind wir sehr dank­bar. Wir verweisen auf unser Spendenkonto.

Spendenkonto bei der Sparkasse Dachau: 

DE 54 7005 1540 0280 8019 29

BYLADEM1DAH

Spendenquittungen können erstellt werden, soweit uns die Adresse des Spenders aus dem Text der Überweisung oder sonstigem Schriftverkehr bekannt ist.

Stowarzyszenie

O stowarzyszeniu:

W najmroczniejszym okresie niemieckiej historii ci mężowie Boży czerpali z wiary siłę, dzięki której byli gotowi kochać i przebaczać. Stowarzyszenie oraz Koło Przyjaciół Błogosławionych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Dachau powstały, by ocalić ich od zapomnienia.

Chcemy, by ten aspekt historii Dachau przedostał się do świadomości publicznej. To historia działania i obecności Bożej pośród piekła obozu koncentracyjnego.

Ci mężczyźni to męczennicy zasługujący na nasz szacunek. Nie wolno zatem zapomnieć o ich cierpieniu, ofierze, jaką złożyli z własnego życia, a także o ich głębokim doświadczeniu wiary. Nasza strona internetowa ma być ich pomnikiem – na chwałę Boga. To w jego obecność, ojcowską troskę wierzyli, i o niej świadczyli w obozie koncentracyjnym w Dachau. To ich miłość do Boga sprawiała, że byli zdolni go naśladować i przejść w obozie swoją drogę krzyżową, mając przez to udział w Jego zbawczej drodze krzyżowej

Nie chcemy, by ten aspekt historii Kościoła popadł w zapomnienie,  wręcz przeciwnie, chcemy mówić o tych błogosławionych, aby w życiu wielu ludzi spuścizna duchowa, jaką po sobie pozostawili, stała się owocna na chwałę Bożą.  Są świadkami historii, którzy padli ofiarą nazizmu, lecz także dziś chcą głosić Boga i jako chrześcijanie ufamy, że swoim wstawiennictwem i przykladem życia duchowego pomóc  w nowej ewangelizacji Europy.

Zbieramy świadectwa o wysłuchanych modlitwach za wstawiennictwem błogosławionych z Obozu w Dachau. Jeżeli zatem otrzymaliście Państwo pomoc za wstawiennictwem jednego lub wszystkich błogosławionych, prosimy o informację drogą mailową lub pocztową na podany niżej adres. Zastrzegamy jednak, że nie opublikujemy żadnego świadectwa bez jednoznacznej zgody jego autora/ów.

Naszą pracę możemy kontynuować jedynie dzięki dobrowolnym wpłatom darczyńców. (Do celów podatkowych możemy wystawić zaświadczenie wpłacenia darowizny, gdyż nasze stowarzyszenie uznane jest w Niemczech za organizację pożytku publicznego).

Celem uzyskania dalszych informacji lub jeśli chcą państwo zostać członkiem naszego Stowarzyszenia Błogosławionych Męczenników z Dachau, prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji członkowskiej. *Link zur Beitritserklärung

Ponadto istnieje również mniej zobowiązujące Koło Przyjaciół (Link zum Freundeskreis) Błogosławionych z Obozu koncentracyjnego w Dachau. Jeśli chcą Państwo zostać jego członkami, prosimy o kontakt. Adres pocztowy znajduje się na końcu strony. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych naszą pracą! Za każdą konkretną  pomoc(modlitewną, naukową, finansową)będziemy niezmiernie wdzięczni!

Numer konta stowarzyszenia: (EUR)

DE 54 7005 1540 0280 8019 29

Kontakt

Möchten Sie mit uns Kontakt aufnehmen? Gerne können Sie uns kontaktieren unter:

Verein Selige Märtyrer
von Dachau e. V.
info@selige-kzdachau.de
Morgenstr. 9
85221 Dachau

Wir freuen uns über Ihre Nachricht!

Verein Selige Märtyrer von Dachau e. V.

 Um finanzielle Unterstützung wird gebeten.

Spendenkonto
DE54 7005 1540 0280 8019 29
BYLADEM1DAH

Gefördert durch: